Risico en terugbetaling nominale waarde

U dient u zich te realiseren dat u een risico loopt met deze obligatielening van Omnisport2B. De hoogte van het behaalde rendement wordt door loting (toeval) bepaald. De obligatie is een achtergestelde lening ten opzichte van een eventuele bancaire financiering. Door het uitgeven van deze obligatie heeft Omnisport2B de plicht om deze af te lossen aan de obligatiehouder volgens het schema dat via loting tot stand komt. De obligatie staat op naam en is niet overdraagbaar. Enkel bij overlijden van de obligatiehouder gaat de obligatie over op de erfgenamen. Het door de leden ter beschikking gestelde bedrag uit deze obligatielening wordt aangewend om de verbouwing in het nieuwe pand te bekostigen. Het terugbetalen van de nominale waarde van de obligaties wordt (gedurende 10 jaar) mogelijk gemaakt door een aanzienlijke besparing op de huidige huurkosten. Dit obligatieplan valt niet onder toezicht van de AFM. Er is geen vergunning- en prospectusplicht.

Besluit tot aankoop van het nieuwe clubhuis en verbouwing

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 15 januari 2019 heeft het bestuur van Omnisport2B Toestemming verleend tot de aankoop van het pand “de Rotonde” en de investering in de verbouwing van dit pand tot een sportaccommodatie met twee sportzalen en een gemeenschapsruimte. Op 5 juni 2019 heeft het bestuur het pand aangekocht en is begonnen met de voorbereiding van de verbouwing. De gemeente heeft met Omnisport2B een principeakkoord over de aard en bestemming van de verbouwing.

Omnisport2B – baten en lasten

Omnsiport2B is een sportvereniging met een mooi verleden en met een prima toekomst. De realisering van het clubhuis met twee zalen moet die toekomst nog meer inhoud geven. De bouwplannen van het nieuwe clubhuis zijn zo opgesteld, dat wij over een modern, doelmatig en gezellig clubhuis gaan beschikken, met daarin twee sportzalen waarin alle afdelingen in meer of mindere mate kunnen sporten. Daarnaast zullen wij deze twee zalen ook gaan verhuren. Dit zal een aanzienlijke jaarlijkse huurbesparing opleveren. Deze besparing is hoger dan de geschatte exploitatielast dus levert dit vereniging een financiële ruimte op voor de aflossing van de obligatieschuld. Deze ruimte wordt vooral vanaf het derde jaar voelbaar en dus starten we dan met de aflossing.

Investering verbouwing nieuwe clubhuis

De aankoop van het gebouw voor het nieuwe clubhuis wordt volledig gefinancierd uit eigen vermogen. Daarnaast bedraagt de totale investering voor de verbouwing van het nieuwe clubhuis € 120.000,-. Hierbij is rekening gehouden met de regeling “Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties” die ons een subsidiebedrag oplevert van 20 procent van de investeringskosten inclusief BTW. Om de begroting rond te maken heeft de Omnsiport2B €120.000,- nodig waarvan het maximaal €90.000,- hoopt op te halen via deze obligatielening bij haar leden en bekende donateurs. De rest moet worden opgehaald via diverse fondsen, schenkingen en sponsoring. Hiervoor worden in de komende maanden een aantal plannen en sociale activiteiten ontplooid.

Oproep aan alle leden

Om het totale investeringsbedrag bij elkaar te krijgen is de inzet, de betrokkenheid en deelname van al onze leden van cruciaal belang. Nog groter is het belang van slagen van de obligatielening. Ruimhartige financiële hulp van de leden, ouders en donateurs is onontbeerlijk. Het bestuur doet een warm beroep op alle leden, ouders-verzorgers en donateurs om te overwegen de vereniging te helpen door te participeren in de obligatielening. Het bestuur, de penningmeester en de betrokken commissies menen met deze obligatielening een aantrekkelijk alternatief voor sparen te kunnen bieden. Met de aankoopprijs van €90,00 per obligatie hopen wij de drempel tot deelname zeer laag te houden en ook onze jeugdleden aan te spreken om in de verbouwing van het nieuwe clubhuis te investeren.

Aard van de obligaties

De obligaties zijn vorderingen op naam ten laste van Omnisport2B.

Aan wie wordt deze obligatielening aangeboden

Deze obligatielening wordt aangeboden aan alle leden, ouders-verzorgers en de bij ons bekende donateurs. De obligaties zijn op naam, niet overdraagbaar en worden enkel aan particulieren aangeboden. Als u met uw bedrijf wilt bijdragen aan de financiering van het clubhuis is dat natuurlijk ook zeer welkom. Dat kan dan in de vorm van sponsoring. Kosten van sponsoring (om de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten) zijn binnen uw bedrijf in principe aftrekbaar. Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan contact op met Tom Vermeylen: secretariaat@omnisport2B.nl of met Ingrid van Houten op penningmeester@omnisport2b.nl

Wijze van inschrijving

Inschrijven op deze obligatielening is mogelijk tijdens de inschrijfperiode. Deze periode duurt 3 maanden en loopt van 1 augustus 2019 tot 25 oktober 2019. Inschrijven gebeurt d.m.v. het invullen en ondertekenen van een deelnameformulier. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur. Met dit formulier tekent de aanvrager een eenmalige machtiging tot afschrijven van het totale aankoopbedrag.

Toewijzing

Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden naar rato van de bij het bestuur van de vereniging ontvangen deelnameformulieren en de daarbij kenbaar gemaakte aantallen obligaties waarop is ingeschreven. Bij overschrijding van het maximale aantal obligaties zal in ieder geval iedere inschrijver tenminste één obligatie worden toegewezen. De verdere toewijzing van de obligaties zal vervolgens gedeeltelijk en pro rata plaatsvinden. Omnisport2B kan beslissen een kleiner aantal dan 1000 obligaties uit te geven. De toewijzing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 25 oktober 2019 geschieden. De inschrijvers krijgen ook uiterlijk 25 oktober 2019 bericht dat hun inschrijving is geaccepteerd. Daarbij wordt opgave gedaan van het aantal obligaties dat hen is toegewezen. Toewijzing na inschrijving doet de onherroepelijke plicht tot volstorting ontstaan. De toewijzing van de obligatie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing zijn vertrouwelijk. Indien er sprake is van over-inschrijving, zal deze procedure onder toezicht van de penningmeester en voorzitter plaatsvinden en hiervan zal een proces verbaal worden opgemaakt. Inschrijvers kunnen van de inhoud van het proces verbaal kennis nemen.

Wijze en tijdstip van betalen

Bij inschrijving verplicht de obligatiehouder zich tot volstorting via een eenmalige machtiging aan de vereniging. Deze afschrijving van het stortingsbedrag gebeurt van een door de inschrijver opgegeven rekening bij een Nederlandse bankinstelling. De afschrijving vindt plaats ten gunste van de separate bankrekening van Omnisport2B waarvan het rekeningnummer op het certificaat wordt vermeld. Het incasseren van het bedrag volgt in principe binnen 2 weken na ondertekening van het deelnameformulier.

Levering van de obligaties

De levering van de obligaties geschiedt door middel van inschrijving van het toegewezen aantal obligaties in het
door de vereniging te houden obligatieregister. Daarnaast krijgen inschrijvers een schriftelijk genummerd certificaat, waarop hun inschrijving wordt vermeld met het daarbij van toepassing zijnde nummer van de hen toegewezen obligatie.

Het obligatieregister

Het obligatieregister van de obligatiehouders, hun inschrijvingen en stortingen en verdere administratie wordt gevoerd door het bestuur van de vereniging. Het bestuur kan hiervoor een commissaris aanstellen. Er zal verslag worden uitgebracht op de jaarlijkse algemene leden vergadering. Het obligatieregister kan door een obligatiehouder, diens vertegenwoordigers of rechtsopvolgers na voorafgaande afspraak met de penningmeester op de vereniging worden ingezien, met dien verstande dat uitsluitend inzage wordt gegeven in de weergave van de gegevens van de desbetreffende obligatiehouder. Aanpassingen zoals wijzigingen van rekeningnummer of contactgegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het bestuur van de vereniging. Het niet doorgeven en de gevolgen hiervan zijn voor de verantwoordelijkheid en risico van de obligatiehouder.

Fysieke stukken

Aan iedere deelnemer aan de obligatielening wordt een certificaat van deelname afgegeven per toegewezen obligatie. Het certificaat is op naam en niet vrij overdraagbaar. (zie hiervoor onder ‘overdracht’) Het certificaat komt geen bewijskracht toe over de eigendom van de obligaties. Doorslaggevend hierover is het door het bestuur aan te houden obligatieregister.

Looptijd

De looptijd van de obligatielening is 10 jaar, te beginnen op 1 november 2019. De looptijd eindigt uiterlijk op 1 november 2029. De looptijd van de afzonderlijke obligaties is afhankelijk van het moment waarop de obligatie wordt uitgeloot voor inruiling.

Overdracht

De obligaties worden op naam van de obligatiehouder uitgegeven. De naam van de obligatiehouder wordt op het genummerde certificaat bijgeschreven en komt overeen met inschrijving van de obligatie in het register. De obligaties zijn daarom niet overdraagbaar. Enkel bij overlijden van de obligatiehouder gaat de obligatie over naar de rechtsopvolgers (erven). In dit geval moet hiervan mededeling gedaan worden aan het bestuur. Dit is van belang vanwege het verbindende karakter van het obligatieregister. Minderjarige leden die willen deelnemen aan
deze obligatielening doen dat onder de naam van en met uitdrukkelijk akkoord van hun ouders-verzorgers of
wettelijke vertegenwoordigers.

Aflossing via loting

Vanaf het derde jaar wordt jaarlijks 12,5% van de uitgegeven obligaties uitgeloot voor aflossing. Enkel de obligaties die geldig ingeschreven zijn in het obligatieregister komen in aanmerking voor uitloting. Deze loting vindt plaats net vóór of tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (jaarlijks in juni). Het aantal uit te loten obligaties wordt aan het begin van de ingangsperiode van de obligatielening gecommuniceerd aan de toegewezen obligatiehouders. Van alle nog niet afgeloste obligaties wordt het unieke nummer bewaard in een verzegelde envelop. Uit deze enveloppen wordt jaarlijks het juiste aantal obligaties geloot. Deze lijst wordt gepubliceerd op de website van de vereniging en aan alle obligatiehouders gecommuniceerd.

Terugbetaling van uitgelote obligaties

De obligatiehouders van uitgelote obligaties moeten het certificaat ervan aanbieden aan het bestuur van de vereniging voor ontwaarding (doorhaling). Dit moet gebeuren binnen een termijn van 2 maanden na de publicatie van de uitgelote obligaties, maar in elk geval voor het einde van het obligatiejaar (eind september). Hierbij wordt de obligatie geschrapt uit het register en toegevoegd aan de lijst van uit te betalen obligaties. Aan het einde van het lopende obligatiejaar (eind september) worden de uit te betalen obligaties afgelost door betaling van de nominale waarde op de rekening van de obligatiehouder zoals bekend in het register. Uitgelote obligaties, die voor het einde van het lopende obligatiejaar, niet ontwaard zijn, komen op een lijst van uitgestelde obligaties. Deze kunnen door de obligatiehouder weer ter ontwaarding worden aangeboden na de loting van het daaropvolgende obligatiejaar. Niet ontwaarde obligaties komen aan het einde van het laatste obligatiejaar (1 november 2029) automatisch te vervallen. Dit geeft leden die het obligatiebedrag willen schenken aan de vereniging de kans dit op een eenvoudige wijze te doen. In dit geval neemt het bestuur contact op met de obligatiehouder. Er worden door de vereniging geen tussentijdse aflossingen gedaan.

Geen verrekening en opschorting

Een obligatiehouder is niet bevoegd eventuele al dan niet opeisbare vorderingen op de vereniging die verband houden met de door hem gehouden obligaties te verrekenen met eventuele schulden aan de vereniging, uit welken hoofde dan ook. Een obligatiehouder is evenmin bevoegd tot opschorting van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden, mocht de vereniging op enigerlei wijze in verzuim zijn tegenover hem.

Belastingen

Alle betalingen van de hoofdsom (nominale waarde bij aflossing) die door de vereniging worden voldaan vinden plaats zonder inhouding of aftrek van bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard dan ook. De houders van obligaties van de vereniging dienen er rekening mee te houden dat in verband met hun verdere vermogenspositie hiervan mogelijk aangifte moet worden gedaan.

De kosten

De kosten van de obligatielening zijn beperkt. De hele operatie kan informeel en door eigen werkzaamheid van het bestuur en de betrokken commissies plaats vinden. De verdere kosten betreffen vooral administratieve kosten zoals die redelijk zijn binnen het kader van deze lening die in eigen beheer wordt uitgegeven en in eigen beheer zal worden geadministreerd.

Het toezicht

Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1d Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectus plichtig. De uitgifte van de obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. In deze informatiebrochure staat vermeld dat deze obligatie-uitgifte buiten AFM- toezicht valt.

Kennisgevingen

Kennisgevingen aan de obligatiehouders kunnen, steeds ter keuze van het bestuur, worden gedaan door middel van publicatie op de verenigingswebsite en/of per email aan het e-mailadres zoals bekend en vermeld in het obligatieregister.

Toepasselijk recht

De obligatielening met de obligatievoorwaarden in deze
informatiebrochure worden beheerst door Nederlands recht. Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.

Geschillen

De vereniging is op dit moment niet betrokken bij enige
gerechtelijke procedure of ander geschil die van wezenlijke invloed kan zijn op de hierbij verstrekte informatie.

Vragen?

Indien u na het lezen van deze informatiebrochure nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het verenigingsbestuur:
Voorzitter: Tom Vermeylen
secretariaat@omnisport2B.nl
Penningmeester: Ingrid van Houten
penningmeester@omnisport2b.nl
Wij stellen alles in het werk om uw vragen zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden.